Mùa thu đi qua…

Chưa sang đông nhưng cạn thu rồi
Không sương khói vẫn cay sáng mắt
Em có kịp thấy con thuyền khuất
Chở hết lời chưa nói vì yêu?
(Hồng Thanh Quang)

Mùa thu đi qua

Kỷ niệm rơi trên mùa thu đi vắng
Lá âu sầu ngủ muộn dưới niềm riêng…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco